Tổ chức họp giao ban công tác tháng 10 năm 2022 với đại diện Ban cán sự, Ban chấp hành chi đoàn các lớp sinh viên trong toàn Trường

Thứ ba - 04/10/2022 22:30
thumb (1)
thumb (1)

 

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ -
KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
 
 

Số:627 /TB-ĐHKTKTCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
 
 

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2022
 
THÔNG BÁO
V/v mời đại diện Ban cán sự, BCH chi Đoàn và sinh viên các lớp tham gia, dự họp giao ban, triển khai công tác tháng 10 năm 2022
                                                                           
Thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường về việc triển khai các nội dung trọng tâm về công tác sinh viên tháng 10/2022;
Nhà trường thông báo mời đại diện Ban cán sự, Ban chấp hành Chi đoàn và sinh viên các lớp tham gia, dự họp giao ban, triển khai công tác tháng 10/2022 với các nội dung như sau:
I. Thời gian: Từ 14h00’ thứ Hai, ngày 10 tháng 10 năm 2022.
II. Hình thức và địa điểm họp:
2.1. Hình thức: Họp trực tiếp kết hợp họp trực tuyến qua ứng dụng Zoom.
2.2. Sinh viên tùy chọn hình thức và địa điểm họp phù hợp:
- Họp trực tiếp tại Phòng 1 cửa – Phòng Chính trị và Công tác sinh viên các cơ sở đào tạo:
+ Cơ sở Lĩnh Nam: P.101 HA8, ngõ 218 Lĩnh Nam;
+ Cơ sở Minh Khai: P.109 HA3, ngõ 454 Minh Khai;
+ Cơ sở Nam Định: Tầng 1 nhà NA2, 353 Trần Hưng Đạo, Nam Định.
- Họp trực tuyến qua ứng dụng Zoom ID: 984 7320 2653; Passcode: uneti
https://zoom.us/j/98473202653?pwd=RUJDT2ZzeXV2UFhZbER1NVV4amV4Zz09
Ghi chú:  Đại biểu dự họp online chủ động vào sớm trước 15 phút và thực hiện đổi tên theo hướng dẫn: “Chức vụ - Lớp - Họ và tên” để  Ban tổ chức tổng hợp điểm danh.
III. Thành phần mời dự họp:
3.1. Thành phần bắt buộc: Lớp trưởng, hoặc Lớp phó được ủy quyền - Mỗi lớp có tối thiểu 01 đại biểu;
3.2. Thành phần khuyến khích:
- Bí thư Chi đoàn, Lớp phó - Đại biểu dự họp để phối hợp triển khai thực hiện;
- Sinh viên các lớp trong toàn Trường có nhu cầu tham gia để nghe các đơn vị chức năng phổ biến, hướng dẫn, giải đáp các nội dung quan tâm để thực hiện.
IV. Dự kiến chương trình và nội dung họp triển khai: Theo phụ lục đính kèm
V. Phân công nhiệm vụ và công tác chuẩn bị:
5.1. Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên: Là đơn vị đầu mối xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung, mời và phối hợp các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện; tổng hợp báo cáo Nhà trường theo quy định.
5.2. Phòng Đào tạo phối hợp cử cán bộ trực kết nối và hỗ trợ quản lý đường truyền phòng họp.
5.3. Các đơn vị: Phòng Đào tạo; Phòng Tài chính kế toán; Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng; Phòng Thanh tra Pháp chế; Đoàn thanh niên - Hội sinh viên; Trung tâm Thư viện; Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học; Trung tâm Hợp tác Quốc tế và các đơn vị có liên quan,... cử Lãnh đạo và cán bộ tham dự họp để phổ biến, triển khai các nội dung công việc (nếu có).
5.4. Lãnh đạo các Khoa có ngành phối hợp với Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên chỉ đạo Cố vấn học tập nhắc nhở, đôn đốc các lớp sinh viên thực hiện theo nội dung thông báo.
         5.5. Lớp trưởng hoặc đại diện lớp được cử tham gia dự họp:
         - Hoàn thành báo cáo tháng theo đường link trước thời gian họp 3 ngày:
https://bom.so/bao-cao-thang-9-nam-2022
- Có trách nhiệm chuẩn bị các nội dung báo cáo, nghiêm chỉnh chấp hành nội dung thông báo của Nhà trường, thành phần dự họp đầy đủ, đúng giờ.
- Tham gia đóng góp ý kiến, tiếp thu các nội dung họp, triển khai thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn quy định.
5.6. Đối với đại biểu khuyến khích và sinh viên tham gia, dự họp: Cần nghiêm chỉnh chấp hành và thực hiện các quy định, khi muốn phát biểu ý kiến phải xin phép và được sự đồng ý của Ban tổ chức.
Trên đây là nội dung trọng tâm công tác sinh viên tháng 10/2022, Nhà trường đề nghị các đơn vị, cá nhân  được phân công nhiệm vụ nghiêm túc thực hiện.
Nơi gửi:
- Ban Giám hiệu (để b/c);        
- Các đơn vị liên quan (để phối hợp t/h);
- CVHT, các lớp sinh viên (để t/h);
- Lưu VT, CTSV.
                      KT/HIỆU TRƯỞNG
                            PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                         
   (đã(đã ký((   (nn)((đ22222dddd(đã ký)

                                   
                                TS Nguyễn Ngọc Khương     
DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP
GIAO BAN, TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THÁNG 10/2022
(Kèm theo Thông báo số: 627 /TB-ĐHKTKTCN ngày 04/10/2022 của Hiệu trưởng)
Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp)
1. Dự kiến chương trình:
TT Thời gian Nội dung triển khai Cá nhân/Đơn vị
1 13h45’ - 14h00’ Ổn định phòng họp, điểm danh Đ/c Bùi Thanh Tuân - P.CT&CTSV
2 14h00’ - 14h05’ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thông qua chương trình buổi họp Đ/c Lê Mạnh Thắng - Trưởng phòng CT&CTSV
3 14h05’ - 14h15’ Phát biểu khai mạc TS Nguyễn Ngọc Khương - Phó Hiệu trưởng
4 14h15’ - 16h00’ Các nội dung báo cáo:  
14h15’ - 14h30’ Kế hoạch, chương trình đào tạo Lãnh đạo P.Đào tạo
14h30’ - 14h45’ Công tác Khảo thí &ĐBCL Lãnh đạo P.KT&ĐBCL
14h45’ - 14h55’ Công tác tài chính có liên quan đến sinh viên Lãnh đạo P.TCKT
14h55’ - 15h20’  Công tác sinh viên, Chế độ chính sách Lãnh đạo P.CT&CTSV
15h20’ - 15h30’ Công tác Đoàn Thanh niên, HSV Lãnh đạo Đoàn TN, HSV
15h30’ - 15h40’ Hoạt động thư viện                                                                                                                                                                                  Lãnh đạo TT.Thư viện
15h40’ - 15h50’ Hoạt động hợp tác quốc tế Lãnh đạo TT.HTQT
15h50’ - 16h00’ Hoạt động của Trung tâm NN-TH Lãnh đạo TT.NN-TH
16h00’ - 16h10’ Các hoạt động khác (nếu có) Các đơn vị có liên quan
5 16h10’ - 16h40’ Thảo luận, trao đổi, hướng dẫn và giải đáp một số nội dung câu hỏi mà đại diện Ban cán sự lớp, sinh viên quan tâm,… - Đ/c Nguyễn Như Vĩnh - Phó trưởng Phòng CT&CTSV;
- Đại diện các đơn vị chức năng; Đoàn TN - HSV,…
6 16h40’- 16h50’                                                                                                                                                                                                                                                     Biểu dương, khen thưởng Ban cán sự lớp; cá nhân tích cực, hoàn thành tốt nhiệm vụ truyền thông văn hóa học đường sinh viên và công tác tháng 09/2022 Đ/c Bùi Thanh Tuân - Phòng CT&CTSV
7 16h50’- 17h00’                                                                                                                                                                                                                                                     Bế mạc. Đ/c Nguyễn Như Vĩnh - Phó trưởng Phòng CT&CTSV2. Dự kiến triển khai các nội dung trọng tâm công tác sinh viên:
a. Báo cáo tổng hợp đánh giá việc thực hiện công tác tháng 09/2022:
- Quán triệt các nội dung cơ bản về công tác sinh viên theo nghị quyết của BCH Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường;
- Báo cáo việc thực hiện các nội quy, quy định các lớp sinh viên, trực các vị trí nhắc nhở sinh viên đầu các ca học, công tác giáo dục chính trị tư tưởng sinh viên, các hoạt động của sinh viên trên mạng xã hội;..
- Công tác phối hợp xây dựng kế hoạch, triển khai tuyên truyền và thực hiện phong trào văn hóa học đường sinh viên theo mô hình quản lý 5S;
- Báo cáo sinh viên thực hiện nộp bài thu hoạch đầu khoá đối với khoá 13,14,15.
- Báo Công tác thu nộp học phí kỳ 1, công tác Bảo hiểm y tế  năm học 2022 – 2023.
b.Triển khai các nội dung công tác tháng 10/2022:
- Tiếp tục đẩy mạnh phối hợp các đơn vị, triển khai tuyên truyền và thực hiện phong trào văn hóa học đường sinh viên theo mô hình quản lý 5S;
- Phối hợp, đôn đốc sinh viên, học viên nộp học phí học kỳ I năm học 2022 – 2023 theo thông báo số 586/TB-ĐHKTKTCN ngày 13/09/2022.
- Thực hiện công tác mua bảo hiểm đối với những sinh viên khoá 16 và sinh viên khoá 13 có mã thẻ có giá trị hết ngày 30/09/2022.
  - Thực hiện thông báo số 618/TB-DHKTKTCN ngày 28/09/2022 về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện “ Tuần sinh hoạt Công dân -Sinh viên” đầu khoá học đối với sinh viên đại học chính quy khoá 16 tuyển sinh năm 2022.
  - Thực hiện kế hoạch số 626/KH-ĐHKTKTCN ngày 03/10/2022 về việc tổ chức lễ khai giảng năm học 2022 – 2023.
        - Thông báo thu hồ sơ đối tượng chính sách đối với những em mới được công nhận thuộc đối tượng chính xác xin được miễn giảm học phí theo nghị định 81;
          - Tiếp tục quán triệt kế hoạch số 06-KH/ĐUK về việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021, Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 12 tháng 06 năm 2013 về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng trong sinh viên Nhà trường;
   - Các nội dung công tác chuyên môn khác do các đơn vị chức năng dự họp xây dựng, báo cáo và trao đổi.
        c. Hướng dẫn, trao đổi, giải đáp các nội dung công tác có liên quan đến sinh viên:
   Đại diện lãnh đạo Phòng Chính trị và Công tác sinh viên; Phòng Đào tạo; Phòng Tài chính kế toán; Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng; Phòng Thanh tra Pháp chế; Đoàn thanh niên, Hội sinh viên; Trung tâm Thư viện; Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học; Trung tâm Hợp tác Quốc tế  và các đơn vị có liên quan.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

TIN TỨC NỔI BẬT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây